REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ECOFOL, s.r.o.
 
1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Reklamační řád společnosti ECOFOL, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem - Předlice, K Vavřinečku
441/7, PSČ 400 01, IČ: 64049027, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad
Labem, oddíl C, vložka 9656 (dále jen „prodávající“), se vztahuje na výrobky, u nichž jsou v
záruční době uplatňována práva kupujícího (dále jen „kupující“) z odpovědnosti za vady (dále jen
„reklamace“). Reklamační řád je podřízen právní úpravě obsažené v zákoně č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník a rovněž podmínkám sjednaným v uzavřené kupní smlouvě či Všeobecných
obchodních podmínkách mezi prodávajícím a kupujícím (dále jen „kupní smlouva a VOP“).

2. REKLAMACE ZE STRANY KUPUJÍCÍHO

2.1 PRÁVA KUPUJÍCÍHO

2.1.1 Práva z vadného plnění a práva z dodání menšího množství zboží
V případě že zboží vykazuje zjevné vady nebo je-li zboží předáno v porušeném transportním obalu
(porušená ochranná fólie, poškozený karton či vnitřní balení) či bylo dodáno zboží v menším než v
účtovaném množství, je kupující oprávněn odmítnout převzetí zboží. Sepsáním reklamačního
protokolu (bod 2.2.1) kupující zahájí reklamační řízení s prodávajícím nebo přepravcem, je-li zboží
dopravováno externí přepravní společností.

V případě že je kupujícímu řidičem předáno zboží v menším množství, než které je účtováno, je
oprávněn toto zboží převzít a uhradit pouze kupní cenu zboží skutečně dodaného. V případě prodeje
za hotové řidič do prodejky za hotové uvede skutečně dodané množství zboží a spočítá správnou
kupní cenu za skutečně dodané množství zboží a na žádost kupujícího prodávající kupujícímu do
pěti pracovních dní doručí doklad o vrácení pokladního příjmu.
V případě bezhotovostního prodeje řidič do dodacího listu uvede skutečně dodané množství zboží.

V obou shora uvedených případech řidič spolu s kupujícím tuto opravu potvrdí do dokladů svými
vlastnoručními podpisy a datem.

2.1.2 Práva plynoucí ze záruky za jakost
Jestliže se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v poskytnuté záruční době za jakost zboží vady
zboží, může kupující uplatnit vůči prodávajícímu reklamaci.

2.1.3 Společné ustanovení vztahující se k právům kupujícího
Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případech a z důvodů stanovených zákonem.

2.2 POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

2.2.1 Rozhodl-li se kupující zboží nepřevzít v souladu s bodem 2.1.1, je povinen na místě s řidičem
vyplnit reklamační protokol, který má řidič k dispozici, a do protokolu uvést přesný popis vady
zboží. Protokol opatří kupující i řidič vlastnoručním podpisem a datem. Jeden protokol obdrží řidič
a jeden kupující.

2.2.2 Uplatňuje-li kupující reklamaci, je nutné tuto doložit následujícími způsoby:

a) vadným zbožím, které kupující na své náklady dopraví do sídla prodávajícího (neplatí v případě,
požaduje-li kupující pouze dodání chybějícího zboží)
b) dokladem o koupi zboží (fakturou)
c) reklamačním protokolem podepsaným řidičem i zákazníkem s podrobným popisem vady, měl-li
být reklamační protokol v souladu s tímto řádem sepsán.

2.2.3 Kupující je povinen zboží, které přebírá od řidiče, v přítomnosti řidiče řádně, na základě
prodejního či dodacího dokladu, zkontrolovat. Pokud kupující zboží převezme, výslovně tím
potvrzuje, že množství a druhy zboží byly dodané bez zjevných vad a že je seznámen s účelem a
způsobem užití dodaného zboží.

2.2.5 Kupující převzetím zboží potvrzuje, že je seznámen se správným způsobem skladování
dodaného zboží a souhlasí s tím, že za poškození zboží způsobené jeho nevhodným skladováním
nemůže od prodávajícího požadovat náhradu.

2.2.6 Kupující je povinen v případě neuznané reklamace ze strany prodávajícího reklamované zboží
odebrat ze skladu v sídle prodávajícího, a to na své náklady do 30 dní od vyrozumění o odmítnutí
reklamace. Po této lhůtě je prodávající oprávněn naložit se zbožím dle svého uvážení bez nároků na
jakoukoli kompenzaci vůči kupujícímu, přičemž ani kupující nemůže v takovém případě požadovat
po prodávajícím jakoukoliv náhradu či jiné plnění.

3. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

3.1 ZPŮSOBY A LHŮTY VYŘÍZENÍ REKLAMACE

3.1.1 Prodávající po převzetí reklamovaného zboží rozhodne ve lhůtě 30 dnů o oprávněnosti či
nedůvodnosti reklamace. K takovému rozhodnutí je oprávněn pověřený pracovník prodávajícího
(vedoucí skladu, jednatel prodávajícího). Půjde-li o nutnost zajistit odborné posouzení
reklamovaného zboží, má prodávající právo lhůtu k vyřízení reklamace prodloužit na 60 dnů od
převzetí zboží k reklamaci. V týchž lhůtách rozhodne prodávající v případě oprávněné reklamace i o
způsobu jejího vyřízení, a to výměnou zboží, slevou z kupní ceny nebo vrácením kupní ceny.

3.1.2 Prodávající má právo zamítnout reklamaci:

a) nebyla-li zjištěna vada zboží
b) má-li reklamované zboží vadu, za kterou prodávající podle zákona nebo kupní smlouvy či VOP
není odpovědný
c) v případě že reklamace nebyla uplatněna v zákonné lhůtě či v době poskytnuté záruky za jakost
běžící ode dne fyzického převzetí zboží kupujícím.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 25. 4. 2017
Změny reklamačního řádu vyhrazeny.
ECOFOL, s.r.o.