OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI ECOFOL, s.r.o.
 
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech, které provozuje obchodní společnost ECOFOL, s.r.o.
Tyto obchodní podmínky (dále jen „podmínky“ nebo „OP“) byly vypracovány obchodní společností ECOFOL, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem - Předlice, K Vavřinečku 441/7, PSČ 400 01, IČ: 64049027, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9656 (dále jen „prodávající“), která je provozovatelem internetového portálu www.ecofol.cz (dále jen „portál“ nebo též „webové stránky“).
Prodávajícího lze kontaktovat na e-mailu: info@ecofol.cz
Tyto OP jsou účinné od 1.7.2018.
 

A) Základní a obecná ustanovení, informace o řešení sporů

Těmito OP se řídí veškeré kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím na straně jedné, a zákazníkem na straně druhé, který od prodávajícího kupuje zboží nabízené prodávajícím na výše uvedeném internetovém portálu (dále jen „kupující“), pokud bylo zboží kupujícím objednáno na dálku, s využitím elektronických prostředků (internet, e-mailová pošta) (dále jen „kupní smlouva“). Kupní smlouva se podřizuje úpravě OP ve znění, v jakém byly tyto OP zveřejněny na portálu ke dni zaslání objednávky kupujícím prodávajícímu, na jejímž základě následně došlo k uzavření kupní smlouvy.
Právní vztahy založené kupní smlouvou uzavřenou mezi prodávajícím a kupujícím se podřizují českému právu, zejména úpravě zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“).
V případě že je kupujícím spotřebitel, vztahují se na právní vztahy založené kupní smlouvou dále i příslušná ustanovení občanského zákoníku na ochranu spotřebitele (ve smyslu § 419 občanského zákoníku je spotřebitelem každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná).
OP se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu koupit zboží od prodávajícího, nejedná jakožto spotřebitel, tedy pokud je kupující právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
Tyto OP jsou volně přístupné na portálu www.ecofol.cz.
Veškeré případné spory mezi prodávajícím a kupujícím budou řešeny obecnými soudy v ČR, nepodaří-li se je urovnat smírnou cestou. Za účelem mimosoudního řešení sporu může kupující kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (bližší informace a návod ke kontaktování je možné dohledat na: https://www.coi.cz/informace-o-adr/).
Kupující je povinen se s těmito OP seznámit před každou svou objednávkou. Učiněním objednávky na portálu kupující potvrzuje, že se s těmito OP v dostatečném předstihu podrobně seznámil, že jim v plném rozsahu rozumí, souhlasí s nimi a nemá vůči nim žádné výhrady.
 

B) Objednávka zboží

Kupující objednává jím požadované zboží vyplněním objednávkového formuláře, který je dostupný na portálu, a to zpravidla v několika krocích, v rámci kterých kupující specifikuje a potvrzuje svoji osobu, objednané zboží, místo dodání zboží,  cenu zboží a způsob úhrady apod., jakož i znalost těchto OP a souhlas s jejich obsahem, vše kliknutím na příslušný odkaz. V případě že je kupujícím spotřebitel, může být po kupujícím vyžadováno potvrzení přijetí dalších informací, které je prodávající povinen kupujícímu poskytnout dle občanského zákoníku.
Při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené kupujícím při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
Kupující může objednat zboží též zasláním objednávky elektronickou poštou na známou e-mailovou adresu info@ecofol.cz. V takovém případě je prodávající oprávněn si vyžádat od kupujícího, aby kupující potvrdil svoji znalost těchto OP a souhlas s jejich ustanoveními, případně potvrzení obdržení dalších informací, které je prodávající povinen kupujícímu, zejména pokud je kupujícím spotřebitel, poskytnout dle občanského zákoníku.
Objednávka kupujícího se považuje za návrh kupní smlouvy.
Prodávající zajistí, aby kupující obdržel potvrzení o tom, že jeho objednávka byla doručena prodávajícímu, a to na e-mailovou adresu, kterou kupující uvede v objednávce. Takové potvrzení se nepovažuje za odsouhlasení objednávky ani za uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího.
Objednávka kupujícího se považuje za akceptovanou prodávajícím, jakmile je kupujícímu doručeno na jím uvedenou e-mailovou adresu vyrozumění prodávajícího, že prodávající objednávku akceptuje.  V případě že po doručení objednávky jsou mezi stranami následně sjednávány bližší podmínky dodávky zboží (případně měněny parametry dodávky zboží, které kupující uvedl v objednávce), považuje se objednávka za odsouhlasenou v okamžiku, kdy se obě strany dohodnou na konečných parametrech objednávky a toto si vzájemně potvrdí.
Okamžikem akceptace objednávky prodávajícím je mezi stranami uzavřena kupní smlouva.
Prodávající je v závislosti na charakteru zboží (množství, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenost apod.) vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. V případě že kupující nebude ochoten takovou autorizaci provést, může být taková skutečnost důvodem pro odmítnutí akceptace jeho objednávky prodávajícím.
V případě že byla sjednána platba kupní ceny předem, např. bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, a tato nebude zaplacena ani do 14 dní od data uzavření kupní smlouvy, kupní smlouva se uplynutím této lhůty ruší od samého počátku a prodávající není povinen dodat objednané zboží kupujícímu.
 

C) Zboží nabízené k prodeji
 

Kupující je oprávněn objednávat zboží nabízené prodávajícím k prodeji na internetových webových stránkách prodávajícího, případně v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách.
Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo odmítnout potvrdit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v případech, kdy se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila prodejní cena, za kterou prodávající nakupuje zboží od svého dodavatele. V případě že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu.
Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží:
 • bezvadné, v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží,
 • vyhovující normám, předpisům a nařízením účinným na území ČR,
 • vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé.
V případě vad na dodaném zboží má zákazník práva vyplývající pro něj zejména z ustanovení § 2099 a následujících a z ustanovení § 2165 a následujících občanského zákoníku. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Práva zákazníka z vadného plnění se však nepoužijí u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,  dále na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, dále  u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci.
 
 
D) Kupní ceny zboží

Všechny kupní ceny uváděné na portálu jsou smluvní. Na webových stránkách jsou vždy aktuální a platné ceny, uváděné vždy v české měně (korunách českých), včetně DPH.
Ceny poplatků za dopravu, dobírku a další náklady jsou uváděny až v rámci nákupního košíku při vybírání zboží na webových stránkách a odvíjí se od volby kupujícího.
Případné akční kupní ceny zboží platí vždy do vyprodání zboží, popř. po dobu předem určenou.
Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, a to zejména v případě, kdy kupující objedná zboží za kupní cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému prodávajícího. Prodávající je v takovém případě povinen o této skutečnosti kupujícího bez zbytečného odkladu informovat.
 

E) Dodání zboží

Místem dodání zboží je místo uvedené kupujícím v objednávce. V případě že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
V případě že byl v kupní smlouvě sjednán osobní odběr zboží kupujícím, bude zboží kupujícímu vydáno ve výdejním skladu prodávajícího, nebo na prodejně prodávajícího, na adrese ECOFOL, s.r.o., K Vavřinečku 441/7, 400 01 Ústí nad Labem - Předlice.
Kupující si může sjednat též osobní odběr zboží na výdejním místě dopravce, který zboží přepravuje pro prodávajícího. Je-li taková možnost přístupná, bude mít kupující možnost vybrat si konkrétní výdejní místo při činění objednávky.
Zboží bude kupujícímu předáno až po úplném zaplacení kupní ceny zboží (včetně balného a dopravného) způsobem, který byl sjednán v kupní smlouvě (dobírka, platba předem na účet, hotovostní platba při odběru zboží apod.). V případě osobního odběru zboží kupujícím je kupující povinen před převzetím zboží předložit pracovníkovi vydávajícímu zboží doklad o zaplacení kupní ceny zboží.
Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
Dodací lhůta začíná běžet ode dne uzavření kupní smlouvy. Běžná doba dodání, pokud je zboží skladem a umožňují to přepravní podmínky, bývá zpravidla 1-3 pracovní dny od okamžiku předání zboží k přepravě kupujícímu. V případě že zboží není na skladě, je doba dodání prodloužena o dobu naskladnění. Osobní odběr zboží je možný ihned, jakmile prodávající kupujícímu potvrdí, že je zboží skladem.
Při odběru zboží jinou osobou než kupujícím, může prodávající vyžadovat písemné zplnomocnění pro takovou osobu k odběru zboží.
Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o době dodání zboží, pokud nebyl sjednán osobní odběr zboží kupujícím u prodávajícího. Kupující je povinen zajistit, aby zboží mohlo být v dohodnuté době a na dohodnutém místě převzato od osoby dopravující zboží kupujícímu.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až okamžikem úplného zaplacení kupní ceny zboží.
 

F) Prohlídka zboží po dodání – vady zboží při dodání

Prodávající upozorňuje kupujícího, že dle ustanovení § 2104 občanského zákoníku je kupující povinen zboží prohlédnout co nejdříve poté, co je mu dodáno, a přesvědčit se o vlastnostech zboží a jeho množství. Kupující je zejména povinen zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků, které by měl obdržet, a za přítomnosti osoby, která zboží doručila, zkontrolovat zásilku.
V případě že kupující zjistí jakoukoli nesrovnalost (poškození, zničení, dodání jiného zboží, dodání jiného množství zboží apod.) a zboží převezme, je povinen o tom bezodkladně informovat prodávajícího, nejpozději do 24 hodin, a to e-mailem na adresu info@ecofol.cz. Současně je povinen do přepravního listu podrobně popsat zjištěné nesrovnalosti a přepravní list čitelně podepsat. 
 

G) Odstoupení od kupní smlouvy dle ustanovení § 1829 a následujících občanského zákoníku

V případě že je kupujícím spotřebitel ve smyslu § 419 občanského zákoníku, je oprávněn bez uvedení důvodů odstoupit od kupní smlouvy, a to do 14 dní ode dne:
 1. kdy on, nebo osoba kupujícím určená, převzal zboží, které mu bylo dodáno na základě uzavřené kupní smlouvy,
 2. převzetí poslední zásilky zboží, je-li předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí.
Kupující-spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy, pokud:
 1. bylo zboží upraveno podle přání kupujícího-spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 2. jde o zboží v uzavřeném obalu, které kupující-spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů není možné takové zboží vrátit,
Pokud se tedy rozhodne kupující-spotřebitel odstoupit od kupní smlouvy dle ustanovení § 1829 a následujících občanského zákoníku, měl by postupovat následovně:
 • Kupující-spotřebitel zašle prodávajícímu písemně či e-mailem vyrozumění, že odstupujete od kupní smlouvy, a to tak, aby toto oznámení bylo nejpozději 14. den po obdržení zboží odesláno prodávajícímu.
 • Oznámení lze zaslat písemně na adresu: ECOFOL, s.r.o., K Vavřinečku 441/7, 400 01 Ústí nad Labem, nebo elektronicky na e-mailovou adresu info@ecofol.cz. K odstoupení od smlouvy je rovněž možno využít  vzorový formulář, který je ke stažení či vytisknutí na závěrečné straně těchto OP.
 • Prodávající zašle spotřebiteli v nejbližším možném termínu potvrzení o přijetí a akceptaci tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy
Pokud kupující-spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy dle ustanovení § 1829 a následujících občanského zákoníku, vzniká mu povinnost vrátit prodávajícímu dodané zboží. Zboží může buď vrátit osobně na prodejně prodávajícího, nebo jej zaslat prodávajícímu – adresa prodejny i doručovací adresa pro vrácení zboží je ECOFOL, s.r.o., K Vavřinečku 441/7, 400 01 Ústí nad Labem.
Zboží musí být vráceno či odesláno prodávajícímu bezodkladně po odstoupení od smlouvy, nejpozději do 14 dnů po odstoupení. Bude-li zboží zasíláno přepravní službou, žádá prodávající kupujícího-spotřebitele o zaslání informace o tom, která přepravní společnost zboží doručí a v jakém předpokládaném termínu. Rovněž je nutné, aby se osoba odesílatele  zásilky shodovala s osobou kupujícího. Neohlášené zásilky nebo zásilky od neznámých osob nejsme povinni přebírat.
Dle § 1820 odst. písm. g) občanského zákoníku nese náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu kupující.
Pokud odstoupí kupující-spotřebitel od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající všechny platby, které obdržel od kupujícího při uzavření kupní smlouvy.
 
Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Pokud je vrácené zboží poškozené, opotřebované nebo jinak neuvedené do původního stavu (např. je poškozen originální obal), může prodávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody (např. náklady na uvedení do původního stavu) a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu.
 

H) Záruka za jakost

 
 • Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v trvání 6 měsíců. Záruka počíná běžet okamžikem převzetí zboží kupujícím.
 • Při reklamaci kupující vždy předloží nákupní doklad.
 • V případě výskytu vad zboží v záruční době uplatňuje kupující reklamaci e-mailem na adresu info@ecofol.cz. V oznámení specifikuje číslo objednávky, datum dodání zboží, název zboží, reklamované množství, podrobný popis závady, případně fotodokumentaci a přikládá kopii prodejního dokladu. Pokud bude chtít kupující zaslat reklamované zboží prodávajícímu, je nutno toto předem písemně avizovat na info@ecofol.cz. Neavizované zásilky prodejce nepřebírá.
 

I) Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku.
Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,
 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 
Poskytne-li prodávající kupujícímu vadné plnění a toto plnění představuje podstatné porušení kupní smlouvy, má kupující právo:
 1. Na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;
 2. na odstranění vady opravou zboží;
 3. na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
 4. odstoupit od kupní smlouvy.
 
Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, požadoval-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
 
Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny i tehdy, jestliže mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, nebo nezjedná-li prodávající nápravu v přiměřené době, popř. působilo-li by zjednání nápravy kupujícímu-spotřebiteli značné obtíže.
 
Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení kupní smlouvy (viz níže).
 
Poskytne-li prodávající kupujícímu vadné plnění a toto plnění představuje nepodstatné porušení kupní smlouvy, má kupující právo:
 1. na odstranění vady zboží,
 2. na přiměřenou slevu z kupní ceny.
Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od kupní smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží.
Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit,  
může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od kupní smlouvy  odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
Právo na dodání nového zboží nebo výměnu součásti zboží má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující-spotřebitel i právo od kupní smlouvy odstoupit.
Při dodání nového zboží vrátí kupující prodávajícímu na její náklady zboží původně dodané, a to včetně veškerého dodaného příslušenství.
Neoznámí-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání zboží.
Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
Kupující-spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.


J) Dopravní podmínky, poštovné

Přehled možných způsobů doručení zásilek, ceny dopravy:
 • Způsob dopravy zboží zákazníkovi volí prodávající, a to v závislosti na objemu (dle kupní ceny nebo množství zboží) dodávaného zboží.
 • Kupní cenu zboží bude moci kupující uhradit buď předem na účet, nebo na dobírku, tedy hotově při převzetí zboží.
 • Cena dopravy se odvíjí od celkové ceny zboží bez DPH dodávaného kupujícímu v jedné zásilce, a činí:
 
výše kupní ceny bez DPH cena dopravného:

 
 Kupní cena  Dopravné
 0,- až 1.500,- Kč  150,- Kč
 více jak 1500,- Kč  250,- Kč
 více jak 6.999,- Kč  ZDARMA
 
 
Formulář - Oznámení o odstoupení od smlouvy dle ust. § 1829 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v účinném znění, a dle nařízení vlády č. 363/2013 Sb., v účinném znění
 
Souhlas se zpracováním osobních údajů
 1. Vy, coby zákazník společnosti ECOFOL, s.r.o. , se sídlem K Vavřinečku 441/7, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 64049027, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u KS soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9656 (dále jen „Společnost“), který jste se Společností uzavřel příslušnou smlouvu o dodávkách služeb (dále jen „Smlouva“) udělujete tímto společnosti souhlas, aby zpracovávala tyto Vaše osobní údaje:
  • jméno a příjmení / název společnosti
  • datum narození / IČO
  • e-mail
  • telefonní číslo
  • adresa
 2. Zákazník tímto souhlasí, aby jeho výše uvedené osobní údaje a veškeré další informace týkající se jeho osoby byly Společností zpracovávány, shromažďovány a uchovávány za účelem:
  • jednání ve věci uzavření Smlouvy
  • plnění práv a povinností vyplývající ze smluvního vztahu založeného Smlouvou
  • uplatňování a správu nároků plynoucích ze Smlouvy
  • správu Smlouvy
  • nabízení a poskytování doplňkových služeb souvisejících se Smlouvou klientovi
  • dalšího nabízení obchodu a služeb klientovi
  • ochrany práv a právem chráněných zájmů Společnosti
 3. Osobní údaje zákazníka budou Společností zabezpečeně uchovány v elektronické nebo listinné podobě. Zákazník souhlasí, aby Společnost zpracovávala jeho osobní údaje manuálně či automatizovaným způsobem, v listinné nebo elektronické podobě. Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že jeho identifikační údaje budou vedeny v informačních systémech Společnosti společně s veškerými údaji a informacemi o jeho osobě, které Společnost získá od zákazníka. Zpracování osobních údajů je prováděno Společností, osobní údaje však pro Společnost mohou zpracovávat i poskytovatelé zpracovatelských softwarů a aplikací, jejichž služby může Správce využívat.
 4. Uvedené údaje budou Správcem zpracovány po dobu smluvního vztahu založeného Smlouvou a na dobu dalších 5 let od data ukončení smluvního vztahu.
 5. S výše uvedeným zpracováním uděluje zákazník výslovný souhlas. Za souhlas je považováno také akceptování všeobecných obchodních podmínek Společnosti. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním e-mailu nebo dopisu Společnosti.
 6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle platné právní úpravy máte právo:
  • vzít souhlas kdykoliv zpět
  • požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

zde ke stažení

Souhlas se zpracováním osobních údajů

GDPR - informační sdělení